TÉLÉCHARGER BAIBOLY PDF GRATUIT

Chapitre 34 1 [Ny nakan’i Sekema an’i Dina sy ny namalian’i Simeona sy Levy izany] Dia nivoaka Dina, zanakavavin’i Lea, izay naterany tamin’i Jakoba, mba hizaha ny zazavavy tompon-tany. Indro, tamy ilay mpanonofy. Dia hoy izy ireo indray: Ny tenako no nianianako, hoy Jehovah: Eny, aoka ho araka ny teninao ary.

Nom: baiboly pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 38.12 MBytes

Bera-lahai-roy; indro, eo anelanelan’i Kadesy sy Bareda izany. Jakoba no anaranao; nefa tsy hatao hoe Jakoba intsony ny anaranao, fa Isiraely ny anaranao; dia nataony hoe Isiraely no anarany. Ary hoy izy taminy: Mpisafo ianareo; hizaha ny fangadihadin’ny tany no nahatongavanareo. Chapitre 34 1 [Ny nakan’i Sekema an’i Dina sy ny namalian’i Bqiboly sy Levy izany] Dia nivoaka Dina, zanakavavin’i Lea, izay naterany tamin’i Jakoba, mba hizaha ny zazavavy tompon-tany. Izao no soa hataonao amiko any amin’izay tany rehetra halehantsika dia lazao aho hoe: Dia hoy Izy taminy:

Baiboly – Heviteniny – FPMABX

Ary hoy izy tamin-dravehivavy: Ary efa dimy amby fito-polo taona Abrama, raha niala tao Harana izy. Misia mazava; dia nisy mazava.

baiboly pdf

Baioly loham-pireneny sy Jalama loham-pireneny sy Kora loham-pireneny. Baibolg Vous n’auriez pas un lien pour accéder en direct? Mba mivilia ianareo, tompoko, ho ato an-tranon’ny mpanomponareo, baibo,y mandria anio alina, ary sasao ny tongotrareo, ary hifoha maraina koa ianareo, dia handeha amin’izay lalan-kalehanareo.

Baiboly Malagasy

Nahoana no nihomehy Saraha ka nanao hoe: Izaho koa nanonofy, ka, indro, niloloha karaba telo feno mofo fotsy aho; 17 ary teo anatin’ny bajboly ambony indrindra dia nisy ny fihinan’i Farao samy hafa karazana rehetra fanaon’ny mpanao mofo; ary nohanin’ny vorona teo anatin’ny karaba izay nololohaviko izany. Dia tsy nandry taminy intsony izy. Efa nivahiny tany amin’i Labana aho ka nitoetra tany mandraka ankehitriny; 6 ary manana omby sy boriky sy ondry aman’osy ary andevolahy aho; dia efa mba naniraka hanambara aminao tompokolahy ihany aho bainoly hahitako fitia eo imasonao.

  TÉLÉCHARGER AL AMDAH NABAWIYA GRATUIT

Endrey, mahatahotra ity fitoerana ity! Nofiko fa indro, hono, nisy tahom-boaloboka teo anatrehako; 10 ary ilay tahom-boaloboka nisampana telo, ka nony nitsimoka izy, dia niposaka ny voniny, ary ny sampahony nahavanona voaloboka masaka.

baiboly pdf

Mba pcf avy pff tanako ireo ondrivavy kely fito ireo ho vavolombelona amiko fa izaho nihady io lavaka fantsakana io. Miaingà, miakara any Betela ianao ka monena any; ary manorena alitara any ho an’Andriamanitra Izay niseho taminao, fony ianao nandositra ny tavan’i Esao rahalahinao. Fitolomana mafy dia mafy no nitolomako tamin’ny rahavaviko, baioly nahery baibboly dia nataony hoe Naftaly ny anarany.

Andrao hisy loza hanjo baibkly.

Ny Baiboly, ny heviteniny

Ary ny zanakalahin’i Dedana dia Asorima sy Letosima ary Leomima. Baibolyy ny zanakao, ny lahitokanao izay tianao, dia Isaka ka mankanesa any amin’ny tany Moria; ary atero any izy ho fanatitra dorana ao amin’ny tendrombohitra anankiray izay holazaiko aminao.

Ireo rehetra ireo no zanak’i Ketora. Moa tsy mandia va ny anarany hoe Jakoba? Avia mba hirahiko hankany aminy ianao. Indro, eo an-tananao ihany ny mpanompovavinao; ataovy aminy izay sitraponao.

  TÉLÉCHARGER EDEN APPOSÈ GRATUIT

Fa hoy Ilay niteny: Raha mahita dimam-polo marina ao an-tanàna Sodoma Aho, dia hamindrako fo pddf tanàna rehetra noho ireny. Izany no nanaovana ny anaran’ny tanàna hoe Zoara. Indro, efa nekeko koa ianao tamin’izany zavatra izany, ka tsy horavako io vohitra nolazainao io.

Efa nomen’Andriamanitra ny karamako, satria nomeko hovadin’ny bziboly ny ankizivaviko; dia nataony baibol Isakara ny anarany. Andriamanitra no hahita izay ondry hatao fanatitra dorana; dia niara-nandeha baiholy mianaka.

Amin’ny fotoan’andro raha avy ny taona toy izao dia hiverina aminao Aho, ary Saraha hanana zazalahy. Fa tsy fantatr’i Jakoba fa Rahely no efa nangalatra azy.

Tandremo mba tsy ho entinao miverina any ny zanako. Aoka re mba tsy hisy ady amintsika roa lahy, na amin’ny mpiandry ombiko sy ny mpiandry ombinao, fa mpirahalahy isika. Amin ny fividianana baiboly sy fihiranaary fanaka 25 nov. Ity no efa hitanay; koa pddf na ppdf zanakao ity, na tsia? Efa nomen’i Jehovah toerana malalaka baibloy ankehitriny, dia hihamaro eo amin’ny tany.